แบบแปลนอาคาร

เชียงใหม่

Floor Plan

floorplan01
Floor Plan 1                                                                       

floorplan01 floorplan01
Floor Plan 2                                                                        Floor Plan 3

หมายเหตุ : ขนาดพื้นที่ห้องเป็นตัวเลขโดยประมาณการ ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในอาคารเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า