แบบแปลนอาคาร

เชียงใหม่

Floor Plan

floorplan01_1
Floor Plan View1

floorplan01_2 floorplan01_3
Floor Plan View2                                                                        Floor Plan View3

หมายเหตุ : ขนาดพื้นที่ห้องเป็นตัวเลขโดยประมาณการ ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในอาคารเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า